Gallery

123Opening Ceremony – Photos


Newspaper Cuttings

Photos of Grandmasters

Photos of Grandmasters

Photos of GM

Day two photos
??????????

2neverov

2IasmanInna_GaneshBabu

2GasanovEldar